Hakk?mda

1976 Bursa Do?umlu olup ilk – orta - lise e?itimini Bursa' da tamamlam?? ve Y?ld?z Teknik üniversitesinde Endüstri Mühendisli?i E?itimini 2000 y?l?nda tamamlam??t?r. Bitirme Tezini Mercedes –Benz Türk A.?.' de Yal?n üretim Uygulamalar? konusunda yapm??. 2000 y?l?nda TBM Consulting taraf?ndan düzenlenen 6Sigma Ye?il Ku?ak Sertifika program?na kat?lm??t?r.

TUV SAARLAND VE TUV AUSTRIA ad?na IATF 16949 ve VDA E?itimlerini ger?ekle?tirmektedir.

TAT METAL' De Yal?n üretim Dan??manl???

Beyaze?ya sekt?ründe bir firmada Yal?n üretim Dan??manl???

Taysad' da yer alan Alüminyumyum Enjeksiyon firmas?nda IATF 16949 Dan??manl???

Ad?ksan D?küm firmas?nda IATF 16949 Dan??manl???

Bilgemer Otomotiv'de IATF 16949 Dan??manl???

TDM Otomotiv'de IATF 16949 Dan??manl???

CTP Otomotiv'de Yal?n6Sigma Dan??manl???

GRL Otomotiv'de IATF 16949 ve Yal?n6Sigma Dan??manl???

devam etmektedir.

?zteknik, Erpar, Intrim Otomotiv' in IATF 16949 Belgelendirme sürecini y?netmi?tir.

?? Tecrübesi

Oyak Renault - Tala?l? ?malat üET ?efi - Mekanik Direkt?rlü?ü

Seger A.?. Kalite Sistem

Fikssan A.?. Kalite / üretim / ?zel Proje Müdürü

Bitirdi?i Projeler ve Ger?ekle?tirdi?i E?itimler

YALIN üRET?M DANI?MANLI?I

Simfer A.?.’ nin Kayseri tesislerinde 5 Ay süre ile F?r?n Montaj- Boya-Emaye-Pres hatlar?ndaTam zamanl? olarak Yal?n üretim Y?neticisi olan yal?n ?al??malar?nda bulunmu?tur.

Dourden Coating’ in Yal?n D?nü?ümünü y?netmi?tir. ( 3 ay ) 2013 Ocak

ANSAN PLAST?K A.?. ‘ de Yal?n üretim Dan??manl??? 2016 Haziran – 2016 Ekim

Klass Mesta?/Kayseri’ de Yal?n üretim E?itimleri 2017 ?ubat – 2017 Nisan-12 Gün

Alev Metal Ltd. ?ti. /Kayseri’ de 6 Sigma Ye?il Ku?ak E?itimi 2017 ?ubat – 2017 Nisan-12 Gün

Barla Cam A.?. ?n?aattan seri üretime kadar ki kurulum i?lemi (in?aat, Makine al?m – personel e?itim (2015 May?s)

TS 16949 OTOMOT?V KAL?TE S?STEM? VE TEKN?K DANI?MANLIK H?ZMETLER?

Akdeniz Yay Firmas?na TS 16949 Otomotiv Kalite Y?netim Sisteminin Kurulmas? ve tüm e?itimlerinin verilmesi. BSI –TANJU KAN’?n denetimi sonucunda TS16949 belgesi al?nm??t?r.2016 Eylül

?zteknik Otomotiv/Bursa’ de TS 16949 Otomotiv Kalite Y?netim Sisteminin Kurulum Dan??manl??? 2016 Haziran – 2016 Aral?k (BSI –TANJU KAN’?n denetimi sonucunda TS16949 belgesi al?nm??t?r. 2016 Aral?k)

MTN Plastik ?kitelli TS 16949 Sisteminin Kurulmas? ve tüm e?itimlerinin verilmesi. TUV NORD – AZ?Z KUR?UNLU’nun denetimi sonucunda TS16949 belgesi al?nm??t?r.2016 Eylül

MTN Plastik ?erkezk?y TS 16949 Sisteminin Kurulmas? ve tüm e?itimlerinin verilmesi. TUV NORD – HAL?L ERTA?’?n denetimi sonucunda TS16949 belgesi al?nm??t?r.2017 Temmuz

Ad?ksan D?küm – Ad?ksan Tala?l? ?malat– Tuzla – ?stanbul – TS1949 Sistem Kurulumu TS 16949 Sisteminin Kurulmas? ve tüm e?itimlerinin verilmesi. 2014 Ekim – 2015 Mart ? VDA6.3 ve TS16949’ a g?re Knorr-Bendix, Valeo/BMW, EBMpapst, Endress proses, ürün denetimleri

Fikssan A.?. ‘de Ford Otosan ad?na B460 proje kodlu Transit Courier arac?n?n 135 adet prototip üretiminde hatt?n kurulmas? – dengelenmesi – üretimin ger?ekle?tirilmesi sürecinde 11 ay y?netici olarak g?rev alm??t?r. IRIS E?itimi ve belgelendirmesinde g?rev alm??t?r.

YPS A.?. ' ye Timsan' dan 120 adet Tofa? kal?b?n?n transferinde, Tofa? Onay Sürecinde 6 ay g?rev alm??t?r. ( Tedarik?ilerde par?a bas?lmas?, APQP sürecinin y?netilmesi, kal?p-aparatlar?n bak?m y?netimi

Akyapak Makina' n?n Merkez, Akma? ve Sarp Makina gibi yan kurulu?lar? dahil olmak üzere tüm fabrikalar?n?n tüm b?lümlerinde Kalite ve Yal?n Denetimleri ve iyile?tirme projelerinin belirlenmesi ?al??malar?nda bulunmu?tur.

Akplas A.?. Gebze ve Tuzla tesislerinin Kalite Sisteminin G?zden ge?irilmesinde ve iyile?tirme ?al??malar?nda g?rev alm??t?r. ( Beyaze?ya ve Otomotiv sekt?rü ) ( 6 ay ) ‘015 Ocak

Do?ta? Mobilya Biga ‘ da Kalite sistemi iyile?tirme ?al??malar?nda, 6 Sigma projelerinde g?rev alm??t?r. (3 ay)

Reysa? Lojistik- Tofa? Operasyonunda optimizasyon-rota analizi-yak?t analizi iyile?tirme projelerinde ve Tofa? MilkRun operasyon y?netiminde g?rev alm??t?r. ( 6 ay )

?ema? D?küm - K?r?ehir' de Sn. Kadir Cengiz liderli?inde TPM ?al??malar?nda g?rev alm??t?r. ( 2 ay )

Tece Decor / Bursa – PVC, Emprenye ve Melamin hatlar?nda 5S ?al??malar?nda bulunmu?tur. ( 1 ay )

OTOMOT?V GEREKL?L?KLER? VE GENEL E??T?MLER?

Verita? Otomotiv ?erkezk?y IATF 16949:2016 ?? Denet?i E?itimi ( 2 gün ) 05-06 Aral?k 2017

Tatmetal - Zonguldak IATF 16949:2016 Bilgilendirme E?itimi ( 2 gün ) 23 Kas?m – 24 Kas?m 2017

Tatmetal - Zonguldak 16949:2016 ?? Denet?i E?itimi ( 2 gün ) 30 Kas?m – 1Aral?k 2017

ALBA Plastik A.?. – Bursa- IATF 16949:2016 Bilgi ve ?? Denet?i E?itimi ( 4 gün ) 3-4,10-11 Kas?m 2017

Cornaglia Turkey A.?. – Bursa- IATF 16949:2016 E?itimi ( 2 gün ) 13 ve 14 Temmuz 2017

PARLADI METAL – Bursa- ISO 9001: 2015 E?itimi ( 2 gün ) 07 Eylül ve 11 Kas?m 2017

TECASA A.?. – Bursa- ISO 9001: 2015 E?itimi ( 2 gün ) 11 ve 13 Temmuz 2017

PRES?MSAN A.?. – Bursa- IATF 16949:2016 E?itimi ( 2 gün ) 14 ve 15 Temmuz 2017

MTN PLAST?K A.?. – ?stanbul Tesisi - IATF 16949:2016 E?itimi ( 2 gün ) Haziran 2017

Genel Kat?l?ma A??k IATF 16949:2016 E?itimi – Nisan 2017 (YAZAK?-ALTON, AKDEN?Z YAY,TECASA)

UPK Otomotiv – Bursa- IATF 16949:2016, SPC,MSA,FMEA,PPAP,APQP, E?itimi (10 gün) Nisan – May?s 2017

PRESMETAL A.?. – Bursa- IATF 16949:2016 E?itimi ( 2 gün ) 16 Mart ve 6 Nisan 2017

MTN PLAST?K A.?. – ?erkezk?y Tesisi- IATF 16949:2016 E?itimi ( 2 gün ) ?ubat 2017

TDM Otomotiv – Bursa- FMEA E?itimi ( 2 gün ) Mart 2016

Ada Lastik – Bursa – TS 16949, SPC, PPAP, APQP, MSA FMEA E?itimi ( 6 gün ) Temmuz A?ustos 2016

Kuzuflex – Bursa – IMDS E?itimi – 2 Gün- Nisan 2016

Tredin A.?. – Bursa – ISO 14001:2015 Bilgilendirme ve ?? Denet?i E?itimi May?s 2016

Venes Kablo – Bursa – Zaman Y?netimi E?itimi – 1 Gün- Kas?m 2016

Ermaden – Oyak’ ta MESS E?itim Vakf? ad?na SPC – ?statiksel Proses Kontrol e?itimi vermi?tir. 2012 Ekim

CMS Jant – ?zmir- Uygulamal? DOE e?itiminin verilmesi ( 3 gün e?itim, 2 gün uygulama )

LL Product – Bursa- Uygulamal? TS16949 Bilglendirme ve ?? Denet?i E?itiminin verilmesi ( 2 gün )

Gaysan Amortis?r – ?stanbul- Uygulamal? DOE ve QFD e?itiminin verilmesi ( 5 gün )

S?rma Su – Bursa- Uygulamal? IS0 22000 G?da Güvenli Kalite Sistemi e?itiminin verilmesi (1 gün) Mart 2016

BURULA? A.?.– Sat?? E?itimi – (1 gün) 2016 Haziran

Bezmialem üniversitesi Hastanesi– ISO 9001 : 2015 Bilgilendirme – (1 gün) 2017 ?ubat

Be?ler Sucuk – ISO 22000 G?da Y?netim Sistemi – (1 gün) 2008 Haziran

Yal?n Y?netim : ??letmenin tüm süre?lerinin, üretim Hatlar?n?n Yal?n Metodolojisine Uygun ?ekilde Dizayn Edilmesi. ( De?er Ak?? Analizi, Tedarik Zinciri, SMED, TPM, Kaizen, Poke Yoke Sistemleri ) 6 Sigma : 6 Sigma Metodolojisi ?le Verimlilik, Karl?l?k, Maliyet, Hatas?zla?t?rma Odakl? Projelerin ger?ekle?tirilmesi, Ye?il Ku?ak Yeti?tirme Program?n?n Düzenlenmesi. Kalite Sistemleri : IATF 16949 : 2016 , ISO 9001 Kalite Y?netim sistemlerinin e?itimlerinin verilmesi ve kurulmas?. Y?netim Dan??manl??? : Süre?lerin Olu?turulmas?, G?zden Ge?irilmesi, Süre? y?netimi ile beraber veya ayr? ?ekilde Yetkinlik Bazl? Performans Y?netim Sistemi, ?? Etüdü – ?? Analizi, Kalite Sisteminin G?zden Ge?irilmesi ba?l?klar?n? i?eren Y?netim Dan??manl???. Otomotiv Sekt?rü : Otomotiv sekt?rüne ?zgü Kalite – Proje Y?netimi E?itimlerinin Verilmesi ve Projelerin ger?ekle?tirilmesi. ( APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, Ford Q1 ).

 • Yal?n üretim Proje plan? ve Yal?n E?itimleri i?in kendisine te?ekkür ediyorum.Fatih YEREBASMAZ - KLASS MESTA? Beyaz E?ya

  Hitech Info
 • ISO TS 16949 Kurulum dan??manl???ndaki deste?i i?in kendisine te?ekkür ederiz. Halim ?ztürk - ?zteknik Otomotiv

  Hitech Info
 • ISO 14001 E?itimindeki ?zverisi i?in kendisine te?ekkür ediyoruz. Ayd?n Ceyhan - TREDIN A.?. Kalite Müdürü

  Hitech Info

Uzmanl?k Alan?

Yal?n üretim

??letmelere ?zel Verimlilik, Karl?l?k, Mü?teri memnuniyetini artt?ran De?er Ak??, 5S, Kaizen, TPM, SMED, e?itim ve projeler

IATF 16949 :2016

2017 Ekimden itibaren zorunlu olacak olan Otomotiv Kalite Standard? E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri

6 Sigma

6 Sigma E?itim ve Uygulama proje dan??manl???

Genel

Genel Kat?l?ma a??k uzmanl?k ve y?netici yeti?tirme programlar?

iLET???M

Her türlü e?itim ve dan??manl?k talebinizde ula?abilece?iniz :

 • +9 0 541 7766818
 • mecit.boyaci@yalinsigma.org
 • Meydan Sk. No:28 BeybiGiz Plaza Kat:19 Maslak / ?STANBUL. ?al??ma B?lgesi : Bursa, ?stanbul, Adapazar?, Tekirda?, ?zmir, Eski?ehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Sivas, olmak üzere tüm illerimiz
由于长期的不正确的坐姿丰胸酒酿蛋,翘二郎腿等都会使得你自身的髋骨变得更大,从而臀部变大丰胸产品,失去蜜桃臀的形状。胸部也是一个道理,长期含胸驼背就会影响身体软骨结构,筋膜的发展的方向丰胸食物。从而导致压迫胸部的乳腺,和胸部导致发育不良等丰胸产品酒酿蛋.

?al??ma

abc

Sosyal Medyadan Takip

Güncel e?itim ve dan??manl?k projelerimizi Linkedin ve Facebook hesaplar?ndan takip edebilirsiniz.

? 2017 Mecit BOYACI Resmi Web sitesidir. Tüm haklar? sakl?d?r.